Walne Zgromadzenia


Walne Zgromadzenia Movie Games VR S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.Dokumenty - Ogłoszenie wraz z dokumentami do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Movie Games VR S.A. na dzień 25.06.2024

Sprawozdanie z działalności Zarządu 2023

Sprawozdanie finansowe za rok 2023
Informacja dodatkowa

Polityka rachunkowości
Sprawozdanie Biegłego Rewidenta za rok 2023

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023


Walne Zgromadzenie

Dokument