Informacje Podstawowe

Kontakt dla inwestorów

NAZWA SPÓŁKI
Movie Games VR spółka akcyjnaIndeks

NC Base

Sektor

Informatyka

Kapitał zakładowy

1 074 764,60 zł + akcje serii M w ilości 1.244.276,

Liczba akcji wprowadzonych na NewConnect

5.473.370 akcji zwykłych na okaziciela, w tym wszystkie akcje serii A, B, C, E, G i H.

Animator

Dom Maklerski BDM S.A.
Dane Kontaktowe:
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała,
telefon: 800 312 124
NIP 547-02-44-972
REGON 070425363
KRS 0000008665
www.bdm.pl

Zarząd

Michał Marczuk - Prezes Zarządu
Życiorys: Michał Marczuk

Adres

ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa

ISIN

PLIPODS00014

Audytor

Roman Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Financial Services Roman Dąbrowski, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 2833