Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na walnym zgromadzeniu

Movie Games S.A.

3.850.000

35,82%

Szczepan Dunin-Michałowski

1.064.000

9,90%


Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.074.764,60 zł i dzieli się na 10.747.646  akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych każda.